Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025

08 Tháng Giêng 2016
(Cinet – DTV)- Công văn số 19/UBDT- ĐPI ngày 6/1/2016 của Ủy ban Dân tộc gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xem xét phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025”.
Dân tộc Lô Lô một trong những dân tộc thiểu số rất ít người. Ảnh: Internet

Theo đó, năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã có Tờ trình số 12/TTr-UBDT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Đề án Hỗ trợ Phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; tại cuộc họp ngày 8/12/2015, hai cơ quan Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã đi đến thống nhất sự cần thiết cấp bách, phạm vi, các nội dung đầu tư chủ yếu của Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt như sau:

Phạm vi đầu tư gồm: 194 thôn, bản sinh sống tập trung của các dân tộc thiểu số ít người. Các nội dung nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng tại các thôn, bản tập trung, có tỷ lệ hộ nghèo cao, thiếu thốn cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải tạo khai hoang đất sản xuất và nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đối với giáo dục và y tế thực hiện theo các chính sách hiện hành, ưu tiên cho các dân tộc thiểu số rất ít người.

Khái toán kinh phí: 1860.696 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.541.980 triệu đồng, lồng ghép từ các chính sách chương trình mục tiêu quốc gia 318.716 triệu đồng, ngân sách địa phương cân đối 55.166 triệu đồng. Giải pháp nguồn lực: nguồn vốn riêng từ ngân sách nhà nước; nguồn lồng ghép từ các chương trình, chính sách trên địa bàn; nguồn địa phương tự cân đối.

Các dân tộc rất ít người ở Việt Nam chủ yếu cư trú trên địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh miền núi biên giới, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Hà Giang, Lào Cai, Kon Tum, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Đắk Lắk. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chính sách, chương trình, dự án đã được triển khai nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy vậy dân tộc rất ít người cũng còn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đó là sự gia tăng khoảng cách phát triển, khoảng cách giàu-nghèo, sự chênh lệch về chất lượng dân số, nguồn nhân lực, sự mai một văn hóa, sự non yếu của hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, tập quán sinh hoạt lạc hậu, năng lực sản xuất thấp, tình trạng di cư tự do, du canh, du cư còn diễn biến phức tạp…

TH

Xem thêm