Phương hướng nhiệm vụ trong công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020

29 Tháng Hai 2016
(Cinet – DTV)- Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, UBDT phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đề ra trong năm 2016 và tạo tiền đề căn bản phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Vùng DTTS Việt Nam. Ảnh: Internet

Phát biểu tại Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 vừa diễn ra tại Tp Lào Cai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử khẳng định, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội (2016-2020), tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. UBDT phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đề ra trong năm 2016 và tạo tiền đề căn bản phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, Chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội về phát triển KT-XH năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về CTDT và CSDT. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT-XH một số vùng giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CTDT; Chỉ thị số 1971 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường CTDT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Hai là, Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW khóa IX về CTDT và đề xuất xây dựng Nghị quyết mới phù hợp với tình hình hiện nay. Triển khai xây dựng Đề án Luật Dân tộc khi Quốc hội phê duyệt và thực hiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Xây dựng Đề án đổi tên UBDT thành Bộ Dân tộc.

Ba là, Hoàn thành các đề án năm 2015 chưa được phê duyệt và các đề án mới đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, chính sách, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch và dự toán năm 2016; trọng tâm là Chương trình 135 và các chính sách đặc thù cho vùng DT&MN.

Bốn là, Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm CTDT từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan CTDT giai đoạn 2012-2020.

Năm là, Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT nhiệm kỳ 2016-2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về CTDT. Thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2016. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành CTDT. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tổ chức thành công các hoạt động và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan CTDT (03/5/1946-03/5/2016).

Sáu là, Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan CTDT và đồng bào các DTTS. Tăng cường thanh tra việc thực hiện CTDT, chính sách, pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Bảy là, Triển khai thực hiện tốt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS; Tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận đã ký với các nước, đồng thời tăng cường vận động, tranh thủ mọi nguồn lực của các cá nhân, tổ chức quốc tế, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DT&MN. Thực hiện tốt công tác nhân quyền giao.

Tám là, Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyển CTDT, CSDT, các hoạt động và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan CTDT. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, CSDT, chính sách tôn giáo, giúp đồng bào hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Chín là, Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và các đề tài khoa học cấp Bộ. Triển khai kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án điều tra cơ bản năm 2016, phối hợp công bố kết quả điều tra KT-XH 53 DTTS phục vụ CTDT giai đoạn 2016-2020 .

Mười là, Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở UBDT và Khách sạn Dân tộc, chuẩn bị đầu tư Học viện Dân tộc, trụ sở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

TH

Xem thêm