Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

16 Tháng Ba 2016
(Cinet - DTV)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Đội ngũ cán bộ DTTS. Ảnh: minh họa

Thấy được tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ là người dân tộc, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc ít người có số lượng đáng kể, chất lượng tốt đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều chủ trương, giải pháp để tạo nguồn, đào tạo,  bồi dưỡng, quản lý, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ dân tộc. Quá trình tuyển chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý,bố trí sử dụng cán bộ dân tộc có sự phát triển tương đối tốt. Đó là những bước đi tích cực và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, cơ bản cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ dân tộc hiện nay vẫn chưa được đáp ứng yêu cầu bởi tỷ lệ cán bộ dân tộc so với tổng cán bộ còn thấp, cơ cấu chưa thật hợp lý, phân bố chưa đều. Nguyên nhân của tình trạng trên, ngoài tâm lý tự ti, ngại đi học xa, ngại học dài hạn của cán bộ người dân tộc; còn do công tác tạo nguồn đào tạo chưa được chú trọng và chưa thật sự khoa học; sự kết hợp giữa đào tạo tại trường với việc tổ chức cho cán bộ học tại chức, tự học tập và rèn luyện trong thực tiễn còn yếu. Đầu tư kinh phí cho công tác này chưa thỏa đáng, chính sách ưu tiên chưa đồng bộ cũng là những nguyên nhân không nhỏ trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc.

Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới với mục tiêu hướng tới là hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, có trình độ năng lực nghiệp vụ, góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số nhưng không tăng số lượng biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao, phù hợp với Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; hình thành hệ thống thông tin, số liệu phản ánh thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; nghiên cứu, quy định chế độ, chính sách thu hút nhân tài, trọng dụng, đãi ngộ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội phù hợp đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng: Đối tượng 1 (Lãnh đạo cấp tỉnh và tương đương); đối tượng 2 (Lãnh đạo cấp Sở và tương đương); đối tượng 3 (Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương); đối tượng 4 (cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo).

Triển khai có hiệu quả các chính sách về thu hút, trọng dụng, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương...

TH

Xem thêm