Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

21 Tháng Bảy 2016
(Cinet-DTV)-Ngày 19/7/2016, Ủy ban Dân tộc có tờ trình số 25/TTr-UBDT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020.
Vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: baodansinh

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chính sách nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình: giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3,0% đến 4,0%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thành các dự án định cư định canh tập trung đang dở dang để tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư còn lại theo Quyết định 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chinh phủ;

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

Phạm vi thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Cinet

Xem thêm