Xây dựng Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số
21 Tháng Ba 2016

(Cinet – DTV)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. chi tiết»

Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam”
18 Tháng Ba 2016

(Cinet – DTV) – Kế hoạch số 825/KH-BVHTTDL ngày 16/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”. chi tiết»

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số
16 Tháng Ba 2016

(Cinet - DTV)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. chi tiết»

Phương hướng nhiệm vụ trong công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020
29 Tháng Hai 2016

(Cinet – DTV)- Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, UBDT phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đề ra trong năm 2016 và tạo tiền đề căn bản phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. chi tiết»

Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025
08 Tháng Giêng 2016

(Cinet – DTV)- Công văn số 19/UBDT- ĐPI ngày 6/1/2016 của Ủy ban Dân tộc gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xem xét phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025”. chi tiết»

...